در رابطه با دسته‌بندی اقتصاد رفتاری

اشتراک ‌گذاری منابع، بحث و گفت‌وگو پیرامون موضوع اقتصاد رفتاری.