برنامه‌های دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد (شفافیت و مدیریت تعارض منافع)

برنامه‌های دولت سیزدهم در سال‌های 1400-1404، برای مبارزه با فساد و ارتقاء حکمرانی، به ریاست آیت الله رئیسی

برنامه‌های دولت سیزدهم در سال 1400 جهت افزایش شفافیت

برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم در پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس جمهور سیزدهم از این لینک قابل دسترسی است.

  1. همه‌ی قوانین و مقررات شفافیت به طور کامل اجرا خواهد شد
  2. سامانه‌های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) تکمیل خواههد شد و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
  3. سامانه جامع اطلاعات اقتصادی در راستای پیشگیری از تخلفات و جرائم اقتصادی راه‌اندازی خواهد شد.

3 پسندیده