گزارش شفافیت در بخش ساخت و ساز

بخش‌هایی از گزارش در رابطه با شفافیت در بخش ساخت و ساز؛

مدل و زنجیره نتایج شفافیت ساخت و ساز:

مدل اطمینان‌بخشی به ذی نفعان:
image

نقشه شفافیت پروژه به صورت پیش‌دستانه
image

نقشه شفافیت پروژه در صورت درخواست فعالانه
image

دانلود گزارش

سایت موسسه شفافیت در ساخت و ساز

2 پسندیده