گزارشات و اسناد مرتبط با تنظیم گری (رگولاتوری)

[تعمدا خالی]

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس:

نظام ملی تنظیم گری 1. مفهوم تنظیم گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067009

دریافت فایل به صورت مستقیم (از اینجا)

1 Likes