فهرست خدمات دولتی

چطور و از کجا میشود به فهرست خدمات دولتی دست یافت؟

سازمان اداری و استخدامی کشور - سامانه مدیریت خدمات دولت

https://khadamat.mardom.ir/

سازمان فناوری اطلاعات ایران - درگاه ملی خدمات دولت هوشمند


https://iran.gov.ir/

وزارت امور اقتصاد و دارایی - درگاه ملی مجوزهای کشور

https://g4b.ir/

سازمان اداری و استخدامی - کتاب شناسنامه خدمات ملی دستگاه های اجرایی (1395)