ثبت دارایی مسئولان - سامانه اموال و دارایی‌ها - قوه قضائیه

مطالب مرتبط با سامانه‌ِ ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان - قوه قضائیه

تکلیف قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن

نمایی از سامانه در آبان‌ماه 1400

پیامک ارسالی برای ثبت دارایی‌ها:

مسئول گرامی
سلام علیکم
در اجرای تکلیف مندرج در ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، به نشانی اینترنتی زیر مراجعه و اقدام فرمائید
https://adliran.ir/HeadPerson/selfindex

صفحات سامانه
1


2

3

4

5

6

7

8
9
10

4 Likes