گلوگاه‌های رخداد فساد

[گلوگاه‌های رخداد فساد]

مهم‌ترین بسترها، ریشه‌ها و گلوگاه‌های تولید فساد در دولت
این سند برخط

معادل‌های انگلیسی گلوگاه‌های فساد:
Corruption Bottleneck
Corruption Red-flags
Corruption Loop-holes

دیگه؟

2 Likes