مدل‌ها و تجارب مشارکت در تصمیم‌گیری و همفکری

[تعمدا خالی]

اتاق‌های فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


Thinktank-msrt-14000906–R07-for opening.pdf (3.1 مگابایت)

1 Likes

Digital Democracy: the tools transforming political engagement


Simon et al. - 2017 - NESTA Digital Democracy the tools transforming political engagement.pdf (5.1 مگابایت)

1 Likes