مدل‌ها و تجارب مشارکت در تصمیم‌گیری و همفکری

[تعمدا خالی]

اتاق‌های فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


Thinktank-msrt-14000906–R07-for opening.pdf (3.1 مگابایت)

1 Likes

Digital Democracy: the tools transforming political engagement


Simon et al. - 2017 - NESTA Digital Democracy the tools transforming political engagement.pdf (5.1 مگابایت)

1 Likes

The GovTech Catalyst uses a £20 million fund to pay suppliers to solve public sector problems using innovative digital technology.

The public sector propose complex problems (or ‘challenges’) that up to 5 suppliers are funded to work on for 3 months. If results are promising, up to 2 of those suppliers will continue to work on it for a year.

لینک های مرتبط:‌

پیشنهاد دکتری یخچالی:‌
ایده دو مرحله ای ارزیابی سه ماهه از پیشرفت کار و ادامه حمایت در فاز دوم شاید قابل استفاده باشه. همچنین فرایند و سازوکارهای این سایت برای حل مسائل عمومی.