انتصاب سیاسی

از نظر مور 1995 اغلب مقامات سیاسی تمایل ندارند خود را از مداخله در اجرای خط مشی ها کنار بکشند بنابراین از طریق اقداماتی نظیر انتصابات سیاسی و جایجایی سریع مدیران دولتی به مداخلات خود تداوم می بخشند.