اولین همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

در آذرماه هم زمان با روز جهانی مبارزه با فساد ازسوی سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

این همایش با هدف ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه‌ در موضوع ارتقای شفافیت و کاربست آن در فسادستیزی، گردآوری ادبیات موضوع و مقالات علمی در محورهای همایش و شناسایی طرح‌ها و ایده‌های جدید و کاربردی در موضوع شفاف‌سازی و مطالبه‌گری شفافیت به‌منظور مقابله با فساد برگزار خواهد شد.

همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد، با تدوین محورهایی هدفمند و فاصله گرفتن از طرح مباحث صرفاً تئوری، مجامع علمی و دانشگاهی سراسر کشور را به یک چالش علمی با رویکرد حل مسئله فرامی‌خواند که امید است ماحصل آن ایده‌ها و طرح‌های علمی و کاربردی برای سازمان بازرسی کل کشور در میدان اجرا و مطالبه‌گری شفافیت باشد.

محورهای همایش

 • مبانی علمی شفافیت در سلامت اداری و مبارزه با فساد (چیستی، تعاریف، حدود، نظریه‌ها)
 • شفافیت و جایگاه آن در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از منظر آموزه‌های اسلامی
 • پیاده‌سازی و کاربست شفافیت با رویکرد فسادستیزی
 • راهکارهای ترویج فرهنگ شفافیت و شفافیت‌خواهی در کشور
 • سازمان بازرسی کل کشور و مطالبه‌گری شفافیت (تکالیف قانونی، ضمانت اجراها)
 • تجربه کشورهای موفق در زمینه پیاده‌سازی شفافیت
 • نقش رسانه‌ها، تشکل‌های مرد‌م‌نهاد و جامعه مدنی در ایجاد شفافیت
 • سازوکارهای بهره‌گیری و حمایت از افشاگران و گزارش‌دهندگان فساد در راستای ارتقای شفافیت
 • سازوکارهای سازمان بازرسی کل کشور در شفاف‌سازی فعل و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی
 • نقش و جایگاه شفافیت در حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین
 • سازوکارهای بکارگیری نظارت الکترونیک در شفاف­ سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تسهیل مطالبه‌گری سازمان بازرسی کل کشور

http://hamayesh.bazresi.ir/

بیانیه پایانی همایش

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه پایانی همایش

20 آذر ماه 1401

اَلحَمد لله الَّذی وَفَّقَنا لهذا

حمد و ستایش خدایی را که به ما توفیق عطا فرمود، تا بار دیگر در سالروز جهانی مبارزه با فساد، به تدبیر ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، همراه با مراکز علمی، دانشگاهی، اجرایی و سازمانهای مردمنهاد، در کنار جمعی از دلسوزان و دغدغهمندانی گردهم آییم که در دل، پروای فساد دارند و در سر، سودای سلامت اداری می‌پرورانند؛ فسادستیزانِ صاحب ألم و صاحبنظرانِ اهل قلم، پیشگامان و مجاهدانِ راه سلامت اداری و مبارزه با فساد که اینبار با درک منزلت رفیع شفافیت و مرتب والای آن، در ایجاد سلامت اداری و با اذعان به این واقعیت که «شفافسازی شرط اصلی فسادستیزی است»، عزم بر کاوشش جزم کردهاند و کنکاش در کم و کیف شفافیت را وجهه نظر قرار دادهاند؛ خبرگانی که دانستن را حق مردم میدانند و آشکارا براین باورند که مردم از آنرو که اموال، داراییها، منابع، منافع، سودها، زیانها، تصمیمات اساسی و سرنوشتساز زندگی خود را با تکیه بر اعتماد متقابل، به دست زمامداران و وکلای خود سپردهاند، حق دارند و باید بتوانند به راحتی و هرگاه که اراده میکنند از زمینهها، چیستیها، چراییها، کموکیفها، هزینهکردنها، مصارف، ثمرات، پیامدهای عملکرد زمامداران و وکلای خود و هر آنچه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در سرنوشت، اوضاع و احوال ایشان مؤثر است، مطلع باشند؛ آن هم اطلاع با کم و کیفی که بتوانند بر اساس آن، درباره عملکرد زمامدارانشان به گونهای واقعنمایانه داوری کنند.

سازمان بازرسی کل کشور، مصادف با روز جهانی مبارزه با فساد، مفتخر گردید تا به عنوان سازمانی که صیانت از حقوق شهروندی را بر ذم ه دارد، به پشتوانه اقبال عمومی و درخواست و مطالبهگریِ مردمی و با تکیه بر پژوهشهای فراوان و تجارب چند دهساله سازمان، «فقدان شفافیت» را به عنوان یکی از اصلیترین گلوگاههای فساد، و از مهمترین علل مشکلات کنونی، موضوع همایشی ملی با عنوان «ارتقای شفافیت» قرار دهد و با این اقدام، گفتمانی میان حاکمیت، جامعه مدنی، مراکز علمی، سازمانهای مردم نهاد، بخش خصوصی و رسانهها برقرار سازد؛ گفتمانی که امید است، جلب اعتماد عمومی، ایجاد مشارکت مردمی، پیشگیری از تعارض منافع در امر نظارت، کاهش هزینههای فسادستیزی، بصرفهسازی نظارت و بازرسی، شفافیتسنجی، یافتن تضمینهایی برای مطالبهگری شفافیت از دستگاهها و در نهایت ایجاد سلامت اداریِ بیش از پیش، از جمله ثمرات آن باشد.

اینک ما شرکتکنندگان نخستین همایش ملی «ارتقای شفافیت»، با تکیه بر دستاوردهای حاصل از مقالات واصله و مباحث طرح شده، توجه به ملاحظات و برآوردهسازی مطالبات زیر را مجدانه خواستاریم: بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه پایانی همایش

ماده 1. اصل وجوب انتشار رایگان تمام دادهها و پرهیز از محرمانهانگاری
مجموعه حاکمیت به این باور و دستاورد علمی، التزام عملی داشته باشد که دانستن حق مردم است و انتشار رایگان کلیه دادههایی که در داوری واقعنمایانه درباره عملکرد دستگاه موثر و مفید باشند، ضروری است؛ مگر آن بخش از دادهها که قانون با ذکر شاخصها، آن را طبقهبندی شده دانسته است؛ به دیگر سخن عملاً اصل بر وجوب انتشار رایگانِ تمام دادههاباشد؛ مگر آن دادهای که منع نشر آن محرز شود. لازم است دستگاههای نظارتی نیز این التزام عملی را از کلیه دستگاهها، به جد مطالبه نمایند.

ماده 2. ورود جامعه مدنی و سازمانهای مردم‌نهاد به عرصه نظارت
با مروری بر وضع کنونی مبارزه با فساد در کشور و مقایسه آن با وضع مطلوب و ممکن، باید پذیرفت که فسادستیزی در غیاب مشارکت مردمی، آب در هاون کوفتن، در دام تعارض منافع گرفتار آمدن و تحمیل بار مضاعف و غیرضرور، بر دستگاههای نظارتی است؛ لذا گریز و گزیری نیست جز آن که جامعهمدنی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی بیش از پیش به چرخه نظارت وارد شوند. این امر دسترسی آسان و آزادجامعهمدنی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی به دادههای خام و قابل ویرایش رامیطلبد که هم مطالبهگری آن و هم حمایت از مطالبهگران این دادهها، وظیفه سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی در هر سه قوه است.

ماده 3. لزوم توجه قوای سه‌گانه به اقتصاد مبارزه با فساد
ورود سایر ارکان فسادستیزی به چرخه نظارت و مبارزه با فساد، مستلزم توجه قوای سهگانه و بویژه قانونگذار به مسئله «اقتصاد مبارزه با فساد» و تعیین سازوکارهای تأمین و استقلال مالی آنها است. متقاضیانِ فسادستیزی را با شریک شدن در سود حاصل از این کار، میتوان به چرخه مبارزه با فساد وارد کرد. باید پذیرفت که تا وقتی مسئله «اقتصاد مبارزه با فساد» سامان نگیرد، انگیزههای فسادستیزی سامان نگرفته است؛ بهرهگیری از ظرفیت جامعهمدنی افشاگران، سوتزنها، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی تا حد زیادی منوط به همین نکته است.

ماده 4. شفافیت‌سنجی درون‌حاکمیتی، با تأسیس دفاتر شفافیت در دستگاهها
تحقق شفافیت در دستگاهها امکان ندارد جز آن که به همت هر سه قوه، در هر یک از دستگاههای زیر مجموعه قوا، دستکم بهطور موقت، نهاد یا دفتر مستقلی با هدف «شفافیتسنجی و مطالبهگری شفافیت» تأسیس شود که فعالیتهای آن، صرفاً بر «شفافیت» متمرکز باشد و وظایف و اختیاراتش در طول و مقدم بر سایر فعالیتهای آن دستگاه تعریف شود؛ نه در عرض آن. تحقق این مهم به میزان ارادهمندی سران قوای سهگانه بستگی دارد. سازمان بازرسی، با نظارت بر عملکرد این نهاد، میتواند بر میزان شفافیتگراییِ دستگاههای مربوطه نظارت نماید. این در واقع نوعی نظارت درونحاکمیتی بر شفافیت دستگاهها را مد نظر قرار میدهد.

ماده 5. تهیه و انتشار کارنامه برون‌حاکمیتی شفافیت دستگاهها
لازم است در کشور با حمایت مجموعه حاکمیت، نهادهای مردمی و مستقلی تأسیس شود تا آن نهادها، سنجش میزان شفافیت دستگاهها و تهیه کارنامه عملکرد آنها در خصوص شفافیت را به نحو علمی، مستقل، منصفانه و برونحاکمیتی سنجیده و برای آگاهی عموم منتشر نمایند.

ماده 6. آغاز شفافیت با اقدامات ساده، شدنی، آسان و با تکیه بر قوانین موجود
دستگاههای زیر مجموعه حاکمیت، به منظور پیادهسازی شفافیت- و با نظر به این که شفافیت امری ذومراتب است و نباید به آن نگاه سیاه و سفید داشت- از موارد و اقدامات ساده، شدنی، آسان و با تکیه بر قوانین و مقررات موجود آغاز کنند و به تدریج به سوی موارد دشوارتر و تدوین و تصویب قوانین کاملتر حرکت نمایند؛ توقف و بیتحر کی، آن هم به امید فراهم آمدن شرایط آرمانی برای شروع، چندان پذیرفتنی نیست.

ماده 7. ارادهمندی باورپذیر قوای سه‌گانه برای شفافسازی
سازمان بازرسی کل کشور و قوای سهگانه از خود اراده واقعی برای شفافسازی نشان دهند این ارادهمندی شاخصهایی دارد از جمله این که؛ به آزادسازی و آسانسازی عملیِ دسترسی به دادهها، برای جامعه مدنی، سوتزنها، افشاگران، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی التزام داشته باشند؛ این التزام را علناً اعلام نمایند؛ در راستای تحقق آن بیاموزند؛ بهترین اقدامات علمی، عملی و ممکن را انجامدهند؛ هزینههای آن را با میل و رغبت بپردازند و در پذیرش دشواریهای راه، شکیبایی نشان دهند. طبعاً میزان این ارادهمندی با محک افکار عمومی، سنجشپذیر است.

ماده 8. آموزش شفافیت و ترویج فرهنگ شفافیت‌گرایی
قوه مجریه، دستگاههای نظارتی و متولیان فرهنگ، سازوکاری در نظر گیرند که به ارتقای فرهنگ شفافیتخواهی، آموزش شفافیت و ترویج فرهنگ شفافیتگرایی در میان مدیران، کارکنان دستگاهها و توده جامعه کمک کند. لازم است این سازوکار روشن باشد و دادههای آن برای اطلاع عموم منتشر شود.

ماده 9. اذعان به این که تأخیر در ایجاد شفافیت، فرصت بیشتر دادن به مفسدان است
مجموعه حاکمیت و خصوصاً مجلس محترم شورای اسلامی برای تعدد مراجع قانونگذاری، حجم عظیم قوانین و تعلل در تعیین تکلیف برخی لوایح و طرحهای مرتبط با شفافیت (از قبیل لایحه شفافیت، تعارض منافع، سوتزنی و امثال اینها)چارهاندیشی کنند و باور داشته باشند که تأخیر در رفع موانع، کمک به حفظ وضع ناشفاف کنونی و فرصتِ بیشتر دادن، به مفسدانی است که غالباً هزینههای هر لحظه سوء استفاده ایشان از این وضعِ ناشفاف، سنگین و جبران ناپذیر است.

ماده 10. پیش‌گیری از تشکیل بازار تفسیر و تفسیر فروشی
قوای سه گانه و نهادهای مقنن، در شفافنویسی اسناد و مقررات و انتشار عمومی تفسیر آنها، بگونهای روشمند عمل کنند تا از تشکیل بازار تفسیر و تفسیر فروشی پیشگیری شود. لازم است قانونی تحت عنوان «قانون تفسیر قوانین» داشته باشیم؛ قانونی که خود، شفاف نوشته شده باشد و در آن سازوکاری تعریف شود تا از جمع میان نویسنده متن و مفسر آن، در شخص واحد-که خود یکی از مصادیق تعارض منافع است- جلوگیری گردد.

ماده 11. نظارت الکترونیک و استقرار نظام جامع آماری در دستگاهها
سازمان بازرسی کل کشور، نظارت الکترونیک و استقرار نظام جامع آماری در دستگاههای اجرایی را که جزو تکالیف دولت است، مجدانه پیگیر باشد، و همزمان گزارش پیگیریهای خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهد، تا از تعدد سامانهها و ابهامافزایی ناشی از این تعدد، رهایی یابیم.

ماده 12. اکتفا نکردن به ایجاد سامانه اطلاعات
سازمان بازرسی کل کشور و قوای سهگانه، از ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی برای توسعه بنسازههای (پلتفرم) نظارت و بازرسی استفاده نماید و توجه داشته باشد که صِرف اکتفا کردن به ایجاد سامانه، شفافیت بهشمار نمیآید؛ بلکه شفافیت هنگامیمحقق میشود که جامعه مدنی، سازمانهای مردمنهاد، بخش خصوصی و رسانهها که راه و رسم بکارگیری، تحلیل و استفاده از این دادهها را میدانند، از آن بهرهگیرند. یافتن راهکارهای تحقق این امر و انتشار عمومیِ مشروح آن، امری است ضروری.

ماده 13. تقدم شفاف‌سازی بر نظارت‌گری
دستگاههای نظارتی و بویژه سازمان بازرسی کل کشور، سازوکار نظارت بر کم و کیف انتشار دادههای دستگاهها را به تفصیل تعیین کنند و ضمن گردآوری مجموعهای مدون از قوانین مرتبط با شفافیت، نظارت بر عملکرد دستگاهها در زمینه شفافیت را در اولویت بازرسیها و مطالبات خود از دستگاهها قرار دهند و باور داشته باشند که نخست باید شفافسازی کرد و سپس نظارتگری. انتشار عمومی دادههای مربوط به چگونگی انجام این فرایند بسیار اهمیت دارد.

ماده 14. پذیرش این که شفافیت بی‌رسانه معنا ندارد
قوای سهگانه و بویژه سازمان بازرسی و دستگاههای متولی، بپذیرند و به این امر عملاً ملتزم باشند که در جهان امروز بدون رسانهها و در غیاب روزنامهنگاری آزاد، شفافیت کاملاً بیمعنا است؛ بنابراین باید از رسانهها و روزنامهنگاری آزاد پشتیبانی کرد و از آنها به عنوان واسط گردش اطلاعات، میان حاکمیت و مردم و ابزاری کارآمد، برای آموزش و ترویج فرهنگ شفافیتگرایی و مطالبهگری شفافیت کمک گرفت. این امر تعریف سازوکارهایی را ایجاب میکند که لازم است در قالب یک برنامه عملیاتی تهیه و کم و کیف آن برای عموم منتشر شود.

ماده 15. تعیین شاخص‌های شفافیت‌سنجی با هدف مطالبهگری
ضروری است که مراکز علمی و دانشگاهی، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی و نهادهای مرتبط، با همکاری و تعامل و مبتنی بر همین اندک قوانین موجود، مجموعهای از شاخصهای سنجش شفافیت را تعیین و بر آن توافق کنند و آن را به عنوان ملاک سنجش شفافیت دستگاهها در مطالبه‌گری‌های خود قرار دهند و برای عموم منتشر کنند.

ماده 16. انتشار عمومی دستارودهای اجرایی و عملیاتی همایش
شایسته است سازمان بازرسی کل کشور، کلیه دستگاههای نظارتی و تمام مراکزی که در برگزاری این همایش همکاری داشتند متناسب با هر یک از بندهای این بیانیه که به نحوی در حیطه وظایف و اختیارات ایشان است، سازوکارهای علمی، عملیاتی، واقعبینانه، ممکن، سنجشپذیر و قابل ارزیابی خود را به عنوان دستاوردهای اجرایی و عملیاتی همایش به رسانههاعرضه کنند.

نخستین همایش ملی «ارتقای شفافیت» را با این شعار به پایان میبریم که «شفافیت یک وظیفه است نه یک گزینه»

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شرکت کنندگان اولین همایش ملی ارتقای شفافیت

بیستم آذر ماه 1401هجری شمسی

دبیرخانه همایش ـ مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد

بیانیه پایانی اولین همایش ملی شفافیت ـ 20 آذر ماه 1401.pdf (495.8 کیلوبایت)

1 پسندیده