ویژگی‌های حل مسئله و اندیشه‌ورزی

[تعمدا خالی]

تصور می‌کنم فعالیت‌های اندیشه‌ورزانه حداقل با چند ویژگی زیر از سایر فعالیت‌ها (بویژه فعالیت پژوهشی) متمایز می‌شود:

 • ارتباط مستمر و مستقیم با صاحب مسئله:
  در حد استقرار / سرزدن مداوم به صاحب مسئله (مدیران یا تصمیم‌گیرانی که در حل آن مسئله به صورت مستقیم مسئولند و اختیار دارند.)

 • تمرکز در یک مسئله:
  تمرکز بر یک مسئله مشخص (نه یک حوزه و قلمرو)

 • استمرار و ثبات طولانی‌مدت بر مسئله:
  متوسط 5 سال تمرکز

 • تنوعی از اقدامات:
  فقط پژوهش نیست، فقط آموزش نیست، فقط رسانه نیست، فقط کار حقوقی و قانون‌گذاری نیست، فقط کار فناورانه و توسعه محصول فنی (مثل سامانه) نیست، … بلکه به اقتضا همه اینهاست.

 • کار تشکیلاتی و جمعی:
  معمولاً حل مسئله نیازمند تخصص‌های مختلفی است که از کار تشکیلاتی در میاد.
  از سوی دیگر حجم کار در حدی است که از توان یک نفر حتماً خارج است.

 • معمولا هسته ثابت از اندیشه‌ورزان دارد.
  تعداد اندکی افراد اصلی ثابت + تعداد بیشتری از افراد متغیر در طول زمان

2 پسندیده