تکنولوژی های شفافیت در حوزه مدیریت مالیه عمومی

مدیریت مالیه عمومی در سطح حاکمیت است و قوای سه گانه به عنوان ذینفعان اطلاعات بخشی از این اکوسیستم هستند و مرجعیت با اطلاعات است،

رویکرد پیشگیری بهتر از درمان