ارتباط حرکت امام حسین در مبارزه با فساد وشفافیت

حضرت امام حسین حرکتی را که آغاز کردند هدف اصلی شان مبارزه با فساد و امر به معروف و نهی ازمنکر بود. به نظر شما اگر در این زمان خود حضرت تشریف داشتند و می خواستند با فساد موجود مبارزه کنند چه دستوراتی می فرمودند . ارتباط امر به معروف و نهی از منکر با شفافیت چگونه است ؟؟