قوانین قابل استفاده برای شفافیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

برای مطالبه شفافیت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی (و همچنین سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی) می توان به این قوانین استناد کرد:

ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون دسترسي ازاد به اطلاعات.

آقای قاسمی:

اگر مصوبه اي در دانشگاه تصويب ميشود كه براي دانشجويان تكليف ايجاد ميكند حتما بايد منتشر شود.(اخير رفتيم يكي از مصوبات را بگيريم چقدر اذيتمان كردن)

1 پسندیده

ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات

آقای قاسمی:

موارد خيلي مهمي است.
نكته ي مهم در خط اول است: «در درگاه خود» بنابراين يعني «درخواستي» نيست اين موارد «اعلامي» است حتما مطالبه كنيد.

1 پسندیده