اعلام عموم اموال و دارايي های مسئولین در فرانسه

  • اعلام عمومي اموال و دارايي مقامات «فرانسه» به‌طور جامع و گسترده در سايت http://www.hatvp.fr/
  • با هدف جلوگيري از «تعارض منافع» و استفاده از پتانسيل «نظارت مردمي»
3 پسندیده