محورها و شاخص‌های شفافیت دولت

محورها و شاخص‌های شفافیت دولت چیست؟
یک جدول منظم که ابتدا محورها و سپس شاخص ها را برای دولت در یک دسته بندی مطلوب گردآوری کند نیاز است
برخی محورها:

  • شفافیت بودجه
  • شفافیت وزارت خانه ها
  • شفافیت لوایح
    و…
2 پسندیده

برخی محورها در این نوشته:
«عارضه‌یابی و اولویت‌بندی اهداف و مشکلات»، «ارائه‌ی راهکارها، انتخاب راه و برنامه‌ریزی»، «اجرا»، «نظارت بر حسن اجرا»، «ارزیابی اقدامات و فرایندها»
http://transparency4iran.ir/post/578
http://transparency4iran.ir/post/620

بسیاری از مواردی که در این صفحه درج شده است، به طور کلی می‌تواند از منظر شاخص‌های شفافیت دولت مد نظر قرار بگیرد:
http://map.tp4.ir/flag/main-page

1 پسندیده

The goverments glass house.pdf (1.2 مگابایت)

خانه‌ی شیشه‌ای حکومت

CIO Digest April 2008
By Gerry Goldschmidt

1 پسندیده

2 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: ماده 29 برنامه ششم توسعه | شفافیت اموال و دارایی مسئولین