شفافیت سیاسی مقدم بر شفافیت اقتصادی است یا برعکس؟

عده‌ای معتقدند که خاستگاه مطالبه شفافیت، اقتصاد است لذا باید شفافیت اقتصادی را در اولویت قرار داد. افزایش روز افزون این مطالبه لاجرم شفافیت سیاسی را بدنبال خواهد داشت.
اما گروهی کاملا برعکس فکر می‌کنند و اعتقاد دارند پیگیری شفافیت اقتصادی بدون تحقق شفافیت سیاسی آب در هاون کوبیدن است. زیرا در این حالت شفافیت اقتصادی بدون پشتوانه سیاسی قوی و امری مقطعی خواهد بود و با تغییر دولت‌ها و افراد شفافیت اقتصادی از بین خواهد رفت.

کدام دیدگاه درست است؟!

1 پسندیده