تجربیات بین‌المللی سایت‌های کمک کننده به انتخاب

گردآوری تجربیات بین‌المملی که در هنگام رأی گیری به شما کمک میکنند…

تجربه ایالات متحده:

معرفی آن در IssueVoter آمده است.

همچنین پروژه‌ی جدید propublica :
https://projects.propublica.org/represent/

به بهانه ساخت ارائه فناوری شهروندی:

این مورد اینقدری جالب بود که جدا بگذارمش:

https://developers.google.com/civic-information/