پایگاه‌های مرتبط با انتشار مناقصات در کشور

سایت‌های زیر در دولت اقدام به انتشار مناقصات دولت می‌کنند:

۱. پایگاه مناقصات کشور | تولید سازمان برنامه و بودجه

http://iets.mporg.ir/Tenders.aspx

۲. پایگاه ستادایران | متعلق به وزارت صمت

http://etend.setadiran.ir

۳. سایت‌های شهرداری‌ها


سامانه‌ای نیز حسب قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور توسعه یافته که البته اخبار دقیقی در دست نیست.

2 پسندیده

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
در راستای اجرای ماده 23، قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات در سال 1385، به تصویب هیات وزیران رسید. براساس ماده 23، قانون مناقصات و مفاد این آیین نامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بعدا به معاونت راهبردی ریاست جمهور تغییر نام یافت موظف گردید تا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و بانک اطلاعات مناقصات را ایجاد نماید و همه دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شوند تا اطلاعات مربوط به مناقصات خود را از طریق این دو سامانه در معرض دید عموم قرار دهند. ایجاد بانک اطلاعات مناقصات و پایگاه ملی اطلاع رسانی، زمینه‌های لازم را مهیامی کند تا فراخوان‌ها، اطلاعات و مستندات کلیه مناقصات به صورت شفاف در این پایگاه ثبت شود تا همه مردم و فعالان اقتصادی حق دسترسی به اطلاعات مناقصات را داشته باشند؛ و از این طریق، زمینه‌های بسیاری از تخلفات، رانت‌خواری ها و فسادهای مالی و اداری از بین می رود.
پایگاه اطلاع رسانی مناقصات در سال 1386، به نشانی الکترونیکیiets.mporg.ir راه اندازی گردید اما در خصوص بانک اطلاعات هنوز اقدامی صورت نگرفته است. یک بررسی اجمالی از پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، نشان میدهد که اطلاعات این پایگاه کامل نیست و تعداد مناقصات ثبت شده در این پایگاه کمتر از تعداد مناقصاتی است که توسط دستگاه ها و شرکتهای دولتی برگزار شده است به عنوان مثال در سال 1392، تنها دو نوع مناقصه، و در سال 1393، سه نوع مناقصه در این پایگاه ثبت شده است آن هم نه مناقصات مربوط به دستگاه های بزرگ و پر معامله، بلکه این مناقصات مربوط به کمیته امام خمینی(ره) میباشد حتي در مورد مناقصاتي كه در پايگاه ثبت شده‌اند نيز، اطلاعات بسيار ناقصي وجود دارد و در بسیاری از مناقصات ثبت شده، هيچگونه اسناد يا اطلاعاتي از روند برگزاري مناقصات وجود ندارد و اکثر دستگاه‌های برگزار کننده مناقصه از این پایگاه صرفا به عنوان یک سایت انتشار آگهی مناقصه استفاده می‌کنند و اطلاعاتی در مورد فرآیند برگزاری مناقصات و اینکه براساس چه معیارهایی برنده مناقصه تعیین شده است وجود ندارد. در ذیل نمونه ای از اطلاعات ثبت شده در این پایگاه مشاهده می‌شود.

1 پسندیده