رتبه ایران در قانون‌نویسی مشارکتی

در سایت بانک جهانی رده‌بندی از وضعیت جهان در قانون‌گذاری ارائه کرده است: