در رابطه با دسته‌بندی قانون‌سپاری

گردآوری و تبادل نظر پیرامون قانون‌سپاری (جمع‌سپاری قانون‌نویسی)…