انیمیشن‌های دیرین دیرین مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد

شما هم در تکمیل این فهرست کمک کنید:

پیرامون شفافیت


20 اردیبهشت 96:


24 اردیبهشت 96:


24 اردیبهشت 96:

پیرامون فساد:


15 آذر 94:


5 شهریور 96:


17 شهریور 95:


25 بهمن 96:


3 بهمن 96:


22 اردیبهشت ۹۷:

4 Likes
1 Likes

14 مرداد 97:

مجموعه طنز «دیرین دیرین» در این قسمت به مساله بسیار مهم شفافیت حقوق و مزایا مسئولین پرداخته است. طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده است تا پایان سال 96، سامانه‌ای برای اعلام عمومی حقوق و مزایای مسئولین راه‌اندازی نماید. با وجود گذشت چندین ماه از آخرین مهلت قانونی، تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است.

4 Likes

27 مرداد 97:

29 مرداد 97:

3 شهریور 97:

1 Likes

5 شهریور 97:

2 Likes

6 دی‌ماه 97:

2 Likes