بایسته های تدوین متون قانونی مطالعه موردی لایحه مدیریت تعارض منافع

مقدمه:

با توجه به سیر لایحه‌نگاری‌های دولت در راستای تحقق عدالت قانونی و شکل‌گیری فرایندها و بسترهای مناسب برای اجرای هر چه بهتر و وسیعتر عدالت در جامعه، بدیهی است که بایسته های تدوین این لوایح از جمله رعایت استانداردها و معیارهای لازم برای قانونگذاری، در درجه اولویت قرار دارد. چرا که در غیر رعایت اصول و بایسته های مذکور متن قانون ابتر مانده و به اهداف عالی خود دست نخواهدیافت. لذا پیش از بررسی جزئی محتوای هر متن قانونی ابتدا می بایست این بایسته ها را تعریف نموده و آن را سرمشق نگارش متن قانونی قرار گیرد.

البته که ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که علیرغم اهمیت موضوع تا کنون در این زمنیه کارهای علمی و پژوهشی جدی انجام نیافته است و لذا در بررسی عملی نیز سطوح متفاوت و متنوعی از متون قانونی که با سلایق و مطابق با اقتضائات خاصی در برهه های زمانی مختلف نگاشته شده، قابل مشاهده است.

در همین راستا در این نوشتار بر آنیم که اصول کلی و بایسته های ضروری نگارش متون قانونی را مرور کرده و به طور خاص آن ها را متناظر با لایحه مدیریت تعارض منافع مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.
1 پسندیده