مسئولین برکنار شده به خاطر فساد - تجارب بین‌المللی

لینک اخبار و مواردی که مسئولین به خاطر فساد برکنار شده‌اند، در این موضوع قرار می‌گیرند.

در خبرنامه‌ی پایان سال سازمان شفافیت بین‌الملل، تقریبا تمام اتفاقاتی که در سال 2017 از این جنس افتاده، ذکر شده است:

http://transparencyinternational.cmail19.com/t/ViewEmail/r/83CFD83342658F832540EF23F30FEDED/FFD67324732188F414399806BE9B4083