در رابطه با دسته‌بندی تهران

بحث و گفت و گو و انتقال تجربه ایجاد شفافیت در شهر بزرگ تهران
تعامل با شهرداری، شورای شهر و …