شفافیت و سرمایه اجتماعی

این مقاله با روش پیمایشی در یک جامعه آماری محدود به تأثیر مؤلفه‌های حکمرانی خوب بر افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته است. نویسندگان مقاله مؤلفه‌های حکمرانی خوب را در موارد زیر برشمرده‌اند :

حاکمیت قانون
حق اظهار نظر
اعتماد سیاسی
شفافیت

و نشان داده‌اند که هر یک از این مؤلفه‌ها در افزایش سرمایه اجتماعی مؤثر است.

2 پسندیده

رابطه‌ی میان سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب ( به‌عنوان مفهومی که اشتراک معنایی بسیاری با شفافیت دارد و از آن عام‌تر است. ) یک رابطه متقابل و دوسویه است. بدین معنا که هم تحقق حکمرانی خوب منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود و هم وجود سرمایه اجتماعی بالا در یک جامعه، حاکمیت آن جامعه را به سمت اصول حکمرانی خوب سوق می‌دهد. در این یادداشت تأثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته.

2 پسندیده

بررسی رابطه سرمایه‌اجتماعی و سلامت سازمانی با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی

مدل مفهومی تحقیق:

بررسی_رابطه_سرمایه_اجتماعی_وسلامت.pdf (805.7 کیلوبایت)

1 پسندیده