در رابطه با دسته‌بندی صنعت مبارزه با فساد

اقتصاد فساد و مبارزه با فساد به موضوع استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش فساد می‌پردازد.
در این بخش انجمن قصد بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع را داریم.