اثرات شفافیت قرارداد

گردآوری مستند اثرات شفافیت قرارداد…

اگر شما نیز مواردی را می‌شناسید آن‌ها را معرفی کنید…

داده‌ قرارداد باز به مدرسه‌ای در کلمبیا کمک کرده است که کیفیت غذا افزایش یابد

https://medium.com/open-contracting-stories/the-deals-behind-the-meals-c4592e9466a2