نهادهای تنظیم‌گر از حوزه‌های پر مخاطره‌ی درب‌های گردان و تعارض منافع‌خیز

به علت نوع وظایف و ترکیب اعضایی که در نهادهای تنظیم‌گر موجود است یکی از پرمخاطره ترین نهادها به لحاظ وجود تعارض منافع و پدیده درب‌گردان این نهادها هستند
بنابراین لزوم شفافیت و مدیریت تعارض منافع در آنها بیشتر احساس میشود
در گدو گزارش مرکز پژوهش‌ها پیرامون درب‌های گردان خصوصا در گزارش اول این مسئله با توجه به تجربیات جهانی تصریح شده است