شفافیت از منظر حق و عدل

با توجه به دو تعریف مشهور از عدالت یعنی:
1.وضع شی فی موضعه
2.اعطا کل ذی حق حقه
و از طرفی با توجه به تعریف شفافیت:
بصورت پيشفرض اطلاعات عمومي بايد در دسترس همه مردم قرار بگيرد، چرا كه دانستن آنها «حقّ» مردم تلقّي شده است به جز مواردي كه شفافيت عمومي ايجاد ضرر ميكند(بوذرجمهری و ثنائی، 1394). به عبارتی دیگر، شفافیت یعنی حق مردم برای دسترسی به اطلاعات عمومی (بوذرجمهری و هرندی، 1395)

بررسی شفافیت از منظر عدالت راهی است برای ورود به مبانی دینی