بازاریابی اجتماعی مفهوم شفافیت

بازاریابی اجتماعی، کاربرد فنون و روشهاي بازاریابی تجاري براي تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزي، اجرا و ارزشیابی برنامههایی است که بر رفتار داوطلبانه مخاطبان هدف تاثیر گذاشته و رفاه شخصی آنها و همچنین جامعهاي که در آن زندگی میکنند را بهبود بخشد. بازاریابی اجتماعی در پی آن است که در موضوعاتی چون رفتار اجتماعی و سلامت جامعه، فضایی ایجاد کند که افراد، آن خیرِ عمومی و معروف را براي خود بدانند و از اینکه همراستا با آن هستند احساس رضایت کنند و علاقه داشته باشند دیگران هم بدانند که آنها این رفتار را دوست دارند. بازاریابی اجتماعی با استفاده از ابزارهایش، توانمندي انجام چنین کاري را ایجاد میکند.
مدیریتِ شفاف سازمانها و نهادها (دولتی، عمومی، غیرانتفاعی و حتی خصوصی)، زمینه بسیاري از فسادها را از میان برمیدارد و ابزاري کارآمد در بهبود کارایی و اثربخشی سازمانهاست. بهرهگیري از این ابزار، مستلزم اراده مسوولان نظام و مدیران سازمانها از یک سو و مطالبه مردم از سوي دیگر است. که لازمه هر دو، آگاهی مسوولان و مردم از چیستی، چرایی و چگونگی شفافیت است. ابزار طراحی و اجراي چنین امري، دانش بازاریابی اجتماعی است. البته آموزش و تدوین قوانین دو مکمل اساسی بازاریابی اجتماعی خواهند بود.
تهیه یک برنامه جامع براي بازاریابی اجتماعیِ مفهوم شفافیت نیازمند وجود برخی پیشنیازهاي پژوهشی و اجرایی است که به سبب نبود آنها، در ارائه نسخه نخست این برنامه تلاش شده است چارچوب بازاریابی اجتماعی به خوبی طراحی و تدوین شود و در این گام، دانش موجود در آن ظرف ریخته شود و ویرایشی مقدماتی از برنامه به دست آید. ضروري است به موازات اجراي این برنامه، نسبت به تهیه آن پیشنیازها همت گمارد و ویرایشهاي بعدي از پایهاي مستحکمتر برخوردار شود. به همین منظور گامهاي طراحی بازاریابی اجتماعی و ریزهکاريهاي آن به تفصیل بیان شده است تا این نوشتار در مراحل بعد در حکم شیوه‌نامه و دستورالعمل باشد.
مجموعه حاضر شامل سه بخش است؛ بخش اول به بیان تاریخچه، اهمیت، مفاهیم و کاربستهاي بازاریابی اجتماعی میپردازد تا خوانندگان با چیستی، چرایی و چگونگی این مفهوم آشنایی اجمالی پیدا کنند. بخش دوم برخی نمونههاي اجرا شده از بازاریابی اجتماعی را معرفی میکند تا گستره و شیوه کار براي مخاطبان ملموستر گردد. و سرانجام در بخش سوم، برنامه بازاریابی اجتماعی مفهوم شفافیت ارائه خواهد گردید.

مقدمه این جزوه:

بازاریابی اجتماعی مفهوم شفافیت.pdf (1.0 مگابایت)

نکته: این پژوهش به همت مجموعه‌ی شفافیت برای ایران تهیه گردیده است.در صورت استفاده لطفا نام تهیه‌کننده‌ی ان را ذکر نمایید.

2 پسندیده