سامانه‌های مرتبط با کشف یا مبارزه با تعارض منافع

تلاشی برای گردآوری سامانه‌های حوزه‌ی مبارزه با تعارض منافع

سامانه‌ی theyrule به بررسی روابط بین شرکت‌های مطرح آمریکایی می‌پردازد.
مثلا نقشه‌ی زیر را با عنوان oil and war می‌توانید ببینید که رابطه‌ی بین نفت و جنگ را استخراج کرده است.

یا نقشه‌ی دیگری با عنوان Wallstreet Media

سامانه‌ی theyrule

سایت littlesis به بررسی روابط قدرت می‌پردازد.

LittleSis is a free database detailing the connections between powerful people and organizations. We bring transparency to influential social networks by tracking the key relationships of politicians, business leaders, lobbyists, financiers, and their affiliated institutions. We help answer questions such as:

Who do the wealthiest Americans donate their money to?
Where did White House officials work before they were appointed?
Which lobbyists are married to politicians, and who do they lobby for?
All of this information is public, but scattered. We bring it together in one place. Our data derives from government filings, news articles, and other reputable sources. Some data sets are updated automatically; the rest is filled in by our user community.

2 Likes

همانطور که میدانید در تعارض منافع، میگویند که “ارتباطات خویشاوندی، مالی و تجاری” باید مشخص شده و در مدیریت تعارض منافع بکار گرفته شود. آنهایی که از سامانه ذینفع واحد بانک مرکزی، بانک‌های اطلاعاتی متعدد مالیاتی و سازمان ثبت و وزارت اقتصاد و … مطلع نیستند، گمان میکنند این کار نشدنی است
اما به نظرم شناسایی دقیق ارتباطات ، به رغم پیچیدگی، امکانپذیر است

یک نمونه خیلی خیلی کوچک از ارتباطات خویشاوندی:
http://irandataportal.syr.edu/family-ties-of-the-iranian-political-elite

مجید الماسی

2 Likes