فعالیت‌های شفافیت برای ایران، در شهر تهران

شفافیت برای ایران در راستای ترویج مفاهیم و نیز سازوکارهای مبتنی بر شفافیت،‌فعالیت‌های خود در شهر تهران را لااقل در چند محور پی می‌گیرد: