سامانه رصد تکالیف قانونی کشور

«شفافیت برای ایران» بزودی از دومین سامانه خود در راستای امکان رصد تکالیف قانونی دستگاه‌های مختلف را رونمایی خواهد کرد. گردآوری و توسعه محتوایی این سامانه مبتنی بر منطق جمع‌سپاری صورت خواهد پذیرفت.