باندل چالش(CHALLENGE)

  • تعریف چالش(CHALLENGE
  • فواید چالش
  • اجرای چالش
  • تجربیات جهانی چالش
  • تجربیات داخلی چالش
  • چالش همراه با مجلس
  • جمع سپاری(Crowdsourcing)
  • «جعاله‌ی عام» شیوه‌ای نوین و کارآمد
  • ادامه مسیر
1 پسندیده