ایده‌های سامانه‌ای جدید

در حوزه شفافیت با انبوهی از ایده‌هایی بر میخوریم که هر کدام می‌توانند گامی کوچک در راستای ایجاد شفافیت و ارتقای کارآمدی باشد. در این پست میخواهیم ایده‌های سامانه ای را جمع‌آوری کنیم.

ایده‌ها بهتر است شامل:

  1. موضوع سامانه
  2. توضیح کوتاه و مختصر
  3. نمونه و یا مشابه

ایده‌های خوب شما را در سند زیر جمع‌آوری میکنیم و در نهایت به یک پست در وبلاگ شفافیت تبدیل می‌کنیم.