تجارب بین‌المللی شفافیت ‌آرا

گردآوری تجارب بین‌المللی شفافیت آراء در پارلمان یا هر نهاد شورایی دیگر…


مستند بودن مطالب الزامی است.

برداشته شده از جزوه‌ی شفافیت آراء- تولید شده توسط شفافیت برای ایران

image

در گزارش مصور شفافیت آرای مجلس می‌توان به شفافیت آرای پارلمان‌های کشورهای مختلفی دست یافت.

شفافیت آرای شورای عمومی سازمان ملل:

دریافت

1 پسندیده