تبیین مفهومی اولین گام در طراحی شاخص ملی سنجش رشوه

ادامه دادن بحث از منابع علمی با موضوع شاخص‌های سنجش فساد:

تبیین مفهومی اولین گام در طراحی شاخص ملی سنجش رشوه

1 پسندیده

در خصوص سنجش فساد چند ایراد در کشور ما وجود دارد
مهمترین آن این است که مرکزی برای سنجش آن وحود ندارد تا بشود برای برنامه ریزی مبارزه ب ا فساد درست تصمیم گرفت.
حسن عابد جعفری، محمد فاضلی، حسینی و جلیلی یک مدل پیشنهادی ترکیبی برای سنجش فساد در سازمان ها ارائه کردند که مطالعه و نقد آن در پیشبرد این حوزه کمک میکند.

1 پسندیده

مدل ترکیبی سازمان سالم
خالی از لطف نیست

2 پسندیده