منابع علمی با موضوع شاخص‌های سنجش فساد

جمع‌آوری منابع علمی مرتبط با شاخص‌های سنجش فساد

2 Likes

نگاهی به شاخص‌های سنجش فساد.pdf (317.7 کیلوبایت)

1 Likes

مقدمه ای بر سنجش فساد
در این کتاب دکتر فاضلی توضیح مقدماتی خوبی در خصوص روش های سنجش فساد و ضعف و قوت های آن گفته است.

3 Likes

معرفی دیتابانک های سنجش فساد
شاخص های سنجش فساد

5 Likes

و این کار سازمان بازرسی که خوب بود
روش های سنجش فساد

5 Likes

شاخصهای‌ اندازه گیری‌ فساد و‌ضد فساد

book.shakhesandazehgiri.pdf (3.0 مگابایت)

3 Likes

پژوهش‌های میدانی موسسه PwC در رابطه با فساد (در معنای عام خود) نیز جالب توجه است:

2 Likes

https://www.bazresi.ir/uploads/Files/Gozareshe-Pazhouheshi_007.pdf

1 Likes