در رابطه با دسته‌بندی درباره فساد

فساد در کشور ما بحثی داغ و سوژه‌ای پُر گفتگو در محافل سیاسی، خانوادگی و دوستانه می‌باشد. در این بخش از انجمن با رویکردی پژوهشی این پدیده‌ را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.