اشکال فساد

در این موضوع سعی میشود اشکال مختلف فساد مطرح و تا حدودی در مورد آن‌ها بحث شود.
اشکال یا همان فرم‌های( Forms) را میتوان نام برد:

Forms of corruption vary, but include bribery, extortion, cronyism, nepotism, parochialism, patronage, influence peddling, graft, and embezzlement. Corruption may facilitate criminal enterprise such as drug trafficking, money laundering, and human trafficking, though is not restricted to these activities.
به این ترتیب برخی از آن‌ها عبارت اند از:

رشوه، اخاذی، خویشاوندسالاری، اختلاس، پول‌شویی، قاچاق، نفوذ و لابی و…

فساد «یک سو استفاده از کالاها و امکانات دولتی و مردمی توسط مامورین دولتی برای بهره‌گیری شخصی» است.
(Amnuldsen، 2005:5 به نقل از رفیع پور، 1385)

آمنولدسن سپس انواع و ابعاد فساد را این گونه برمیشمرد:

1.رشوه (Bribery)
2.اختلاس(Embezzelement)
3.کلک‌های اقتصادی(Fraud)
4.باج‌گیری(Extortion)
5.امتیاز دادن(Favouritism)

سرطان اجتماعی فساد (فرامرز رفیع‌پور، 1388)

1 پسندیده

Influence peddling

Influence peddling is a form of bribery where the beneficiary is not necessarily an official. What matters
is the social or professional position: although the beneficiary cannot make the decision, he or she can use his or her position to influence the decision-maker.

The use of influence is different from influence peddling in that the influencer or a third party may not necessarily have got a backhander for their influencing activity.

example:

A police officer uses his or her official position to help a friend collect a debt from a third person by means of self-help.

A driving school examiner takes a bribe, promising to speed up the process of getting a driving licence for the citizen. The examiner talks to the head of the school and asks the citizen to be exempt from the theory test.

A company gives cash to a minister’s adviser in return for buying influence from the minister, using which the latter would help make sure that the company gets a satellite telephone licence.

منبع: لینک

باتوجه به معنا و مثال‌های مطرح شده میتوان «اثرگذاری نامحسوس» ترجمه کرد.
به این معنا نوعی رشوه است چرا که در قبال دریافت وجه و امتیازی کاری را انجام میدهد. اما تفاوتی که باعث میشود واژه‌ی دیگری را به آن اختصاص دهیم این است که در رشوه معمولا اثرگذاری به صورت مشخص و مستقیم است اما در اینجا کمی نامشخص‌تر و نامحسوس. به عبارتی دیگر می‌توان گفت رشوه را بیشتر بری تصمیم‌گیران میتوان به کار برد و اثرگذاری نامحسوس را برای تصمیم‌سازان.
در واقع، خرید نفوذ است. برای همین هم نوعی رشوه محسوب میشود.

واژه‌نامه اشکال فساد

نام فارسی واژه انگلیسی
رشوه Bribery
اختلاس Embezzlement
پول‌شویی money laundering
سو استفاده مالی/ اختلاس Graft
تقلب و کلاه‌برداری Fraud
دزدی Robbery
باج‌گیری Extortion
خویشاوند‌سالاری Nepotism
دوست‌گماری Cronyism
تبعیض favouritism
تبانی Collusion
اهمال‌کاری Negligence
ترک فعل Work avoidance
تنگ‌نظری parochialism
اعمال نفوذ و قدرت در عزل و نصب patronage
اثرگذاری نامحسوس Influence peddling
مصادره قوانین Regulatory capture
مصادره دولت State capture
2 پسندیده

آنچه تا کنون یافتیم
ان شالله در کتاب تعریفی از هر کدام ارائه میدیم
و پیشنهاد بنده این است که در سایت خودمان یک واژه نامه فساد اندیشکده شفافیت برای ایران داشته باشیم شبیه و البته بهتر از سازمان شفافیت بین الملل با انیمیشن و… این برای مرجعیت علمی ما کمک میکنه

البته این تنها مقدمه‌ای برای این کار هست. در تمام حوزه ها مثل داده‌ی باز و فناوری شهروندی و تعارض منافع و … باید واژه‌نامه دربیاد تا واژه نامه کامل اندیشکده در شکلی زیبا رونمایی بشه

پیش به سوی مرجعیت علمی این حوزه ها در اندیشکده

3 پسندیده

خیلی عالیه
محتواش رو آماده کنید صفحه‌ش رو میزنیم

4 پسندیده

1 نوشته به مبحث موجود منتقل شد: شاخص‌ها/اشکال تعارض منافع