شفافیت انتصاب مسئولین در جایگاه‌های حکومتی

به نظر میرسد شفافیت در نحوه‌ی انتصاب مسئولین و ارتباطات(کاری یا خانوادگی یا…) فرد منصوب شده و نیز تناسب مسئولیت وی با سوابق کاری و تحصیلی اش میتواند بحث مجزایی باشد چرا که در کشور ما بسیار رایج است و البته اثر گذار در مدیریت کشور و مبارزه با مفاسد گوناگون