منابع پیش‌نهادی برای آشنایی و مطالعه فناوری حقوقی

در این موضوع منابع و مطالب پیش‌نهادی پیرامون فناوری حقوقی معرفی می شود؛

1- اسلاید ارائه بررسی تجربیات فناوری حقوق در اندیشکدهارائه فناوری حقوقی.pdf (3.2 مگابایت)

2- نقشه فناوری حقوقی در کشورهای مختلف

3- گزارش هایی درباره هوش مصنوعی و قانونگذاری

4- فناوری حقوقی و اثر آن در کسب و کارهای حقوقی برگرفته از http://vrgl.ir/9qVDj

5- گزارش فناوری حقوقی در سال 2018 برگرفته از http://vrgl.ir/hni6F

6- موسسات فعال در حوزه فناوری حقوقی

2 پسندیده