انواع مفاهیم و نظریات حکمرانی

در این موضوع سعی می شود گستره مفهومی و نظریات مختلفی که حول حکمرانی هست، پرداخته شود.
بیشک درک عمیق این نظریات به فهم بهتر جایگاه شفافیت و کارکردهای آن در نظام حکمرانی کمک خواهد کرد و عرصه برای ورود به دیگر مباحث حکمرانی فراهم خواهد شد.

1 پسندیده

image

منبع

3 پسندیده

تعاریف حکمرانی:

Governance comprises all of the processes of governing – whether undertaken by the government of a state, by a market or by a network – over a social system (family, tribe, formal or informal organization, a territory or across territories) and whether through the laws, norms, power or language of an organized society.

منبع

2 پسندیده