انواع مفاهیم و نظریات حکمرانی

در این موضوع سعی می شود گستره مفهومی و نظریات مختلفی که حول حکمرانی هست، پرداخته شود.
بیشک درک عمیق این نظریات به فهم بهتر جایگاه شفافیت و کارکردهای آن در نظام حکمرانی کمک خواهد کرد و عرصه برای ورود به دیگر مباحث حکمرانی فراهم خواهد شد.

image

منبع

2 Likes