راهنمای انتشار داده (باز)

جمع‌آوری راهنماهای انتشار داده. data publishing guidelines

این موضوع ارتباط نزدیکی با استانداردهای انتشار داده و پیرامون پورتال داده باز دارد.

1 پسندیده

راهنمای انتشار داده از جنس open research

پورتال داده باز اتحادیه اروپا سه حالت را متصور شده است:

image

و در ادامه کتاب به توضیح این موضوع پرداخته است.

2 پسندیده