ضرورت و الزامات قانون شفافیت در حوزه بودجه‌ریزی کشور

منتشر شده در: https://tp4.ir/budget-transparency-article/

مقاله بسیار مهم و اولین مقاله در خصوص ضرورت تصویب قانونی مستقل با الزامات مشخص، جهت شفاف سازی عملکرد بودجه عمومی به قلم دکتر صمد عزیزنژاد   چکیده هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه‌ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده‌ای است که در منابع…