استانداردها و اسناد مرتبط با شفافیت در سازمان‌های مردم نهاد

سند منتشر شده تحت عنوان: «ابزار سنجش کیفی و کمی شفافیت در سازمانهای مردم نهاد»
تهیه و تنظیم: مدرسه ترویج و حمایتگری پرتو
بهار 97

دریافت سند: Transparency-Guideline.pdf (1.2 مگابایت)

2 پسندیده

در همین رابطه، مقاله:

https://discuss.tp4.ir/t/topic/532/28

2 پسندیده