شاخص های حکمرانی شرکتی

ذیل این موضوع شاخص های کشوری یا بین المللی ناظر به حکمرانی شرکتی به اشتراک گذاشته می شود.

1 Likes

World Corporate Governance Index

image

http://www.saharating.com/~saharati/en/

2 Likes

American Corporate Governance Index

1 Likes