مصادیق تعارض منافع ناشی از روابط

بطور خاص، برخی از مصادیق تعارض منافع ناشی از روابط در این رشته معرفی خواهند شد.

منظور از تعارض منافع ناشی از روابط شامل اشکال ذیل می‌باشد:

  • تعارض منافع ناشی از خویشاوند سالاری (Nepotism)
  • تعارض منافع ناشی از روابط دوستی (Cronyism)
  • تعارض منافع ناشی از وابستگی‌های قومی و قبیله ای (Tribalism)
  • تعارض منافع ناشی از حزب گرایی (Partisanship)

2 Likes

اعضای ستاد روحانی که در وزارت کار و شستا پست گرفته‌اند

منبع: SNN

نامه‌ی رسمی استاندار کرمانشاه برای استخدام فعالین ستادهای انتخاباتی در دولت!


استاندار کرمانشاه، در نامه‌ای رسمی با سربرگ وزارت کشور از رئیس برنامه و بودجه رسما درخواست می‌کند که افرادی را که در ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور مستقر فعالیت‌ می‌کردند را استخدام کنند!

1 Likes