در رابطه با دسته‌بندی شفافیت در نهادها و حوزه‌ها

شفافیت مفهومی ساده است، اما کاربست آن تنها منوط به شناخت دقیق و تسلط بر تنوع مصادیق آن است. شفافیت می‌تواند راه‌حلی برای انبوهی از این مصادیق باشد.

برای نمونه فهرست اولیه‌ای از مصادیق شفافیت در حوزه‌های مختلف را در این لینک ذکر کرده‌ایم:
tp4.ir/instances

همچنین در سایت نقشه شفافیت، تلاش می‌کنیم تا نقشه‌ای از مهم‌ترین محورهای شفافیت در حوزه‌های مختلف را گردآوری کنیم:
map.tp4.ir